Skip to content

Accountantskantoor Beurskens

Privacyverklaring

Accountantskantoor Beurskens B.V., gevestigd aan de Rijksweg 88 te Velden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Rijksweg 88, 5941 AG Velden, 077-4722600
www.accountantskantoorbeurskens.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Accountantskantoor Beurskens B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1.    Voor- en achternaam
 2.    Geslacht
 3.    Geboortedatum
 4.    Adresgegevens
 5.    BSN-nummer
 6.    Telefoonnummer
 7.    E-mailadres
 8.    Financiële gegevens
 9.    Nationaliteit
 10.  Kenteken
 11.  Rekeningnummer
 12.  Factuuradres
 13.  Gegevens ID-bewijs (in verband met de Wwft)
 14.  Kamer van Koophandel-nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 1.   Burgerservicenummer (BSN)
 2.   Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij we toestemming krijgen van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er geen gegevens over kinderen verzameld kunnen worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@accountantskantoorbeurskens.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Accountantskantoor Beurskens B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om diensten aan u (af) te leveren
– Accountantskantoor Beurskens verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor bijvoorbeeld onze belastingaangifte.

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is steeds gelegen in:

 1. Een op ons rustende wettelijke verplichting
  In het kader van accountancy werkzaamheden, fiscale werkzaamheden en/of het verwerken van de loonadministratie van onze klanten kunnen wij wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens zoals: Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum,  Adresgegevens, BSN-nummer, Financiële gegevens, Nationaliteit en/of Kenteken te verwerken c.q. te bewaren en/of te delen met de belastingdienst, pensioenfondsen, het UWV of andere overheidsinstellingen. U bent in dit geval verplicht deze gegevens aan ons te geven. Indien u dit niet doet, kunnen wij onze diensten niet op een juiste manier verrichten hetgeen tot boetes of sancties van de desbetreffende instanties kan leiden.
 2. Noodzakelijkheid ten behoeve van de tussen u en Accountantskantoor Beurskens gesloten overeenkomst
  Om uitvoering te geven aan de overeenkomsten tot het verrichten van diensten op het gebied van accountancy werkzaamheden, fiscale werkzaamheden en/of het verwerken van de loonadministratie tussen ons en onze klanten kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens zoal omschreven onder het eerste kopje van deze privacy statement te verwerken. Indien u, of de verwerkingsverantwoordelijke, deze gegevens niet aan ons verstrekt op het moment waarop wij hierom verzoeken kunnen wij geen uitvoering geven aan de gesloten overeenkomst.
 3. Uw expliciete toestemming
  In sommige gevallen kunnen wij om uw expliciete toestemming vragen om bepaalde verwerkingen uit te voeren. Hierbij kunt u denken bijvoorbeeld denken aan uw e-mailadres voor het toesturen van een digitale of papieren nieuwbrief. Indien u geen gegevens verstrekt  kunnen wij deze dienst niet leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Accountantskantoor Beurskens B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Accountantskantoor Beurskens B.V.) tussen zit.  Accountantskantoor Beurskens B.V. gebruikt hiervoor computerprogramma’s en/of -systemen ten behoeve van het kunnen uitvoeren van de opdracht, bijvoorbeeld de leverancier van fiscale aangiftesoftware of financiële aangiftesoftware.

 Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Accountantskantoor Beurskens B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij de wetgeving het anders voorschrijft. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Document/gegevens bewaartermijn Ingangsdatum grondslag
minimaal maximaal
Algemene documenten
Jaarrekening accountantsverklaring 7 jaar Datum opstellen Art. 2:394 BW
Winst en verliesrekening Art 2:10 BW en 3:15 BW
Administratie na ontbinding rechtspersoon 7 jaar Na ontbinding 2:24 BW
Dividendnota’s 5 jaar Na opstellen Art. 3 uitvoeringsbeschikking dividendbelasting
Gegevens bedrijfsmatig onroerend goed 10 jaar Volgend op het jaar waarin men het goed is gaan bezigen Art 34a Wet op de omzetbelasting
Ledenadministratie van een coöperatie met aansprakelijkheid van de leden 10 jaar na aanvraag van het lidmaatschap art. 2: 61 BW
Subsidie administratie 10 jaar vanaf datum administreren art. 4: 69 Algemene Wet Bestuursrecht

Fiscale documenten
Grootboek, debiteuren- en crediteurenadministratie, voorraadadministratie, in- en verkoopadministratie en loonadministratie 7 jaar vanaf 1 januari na het opstellen art. 52 Wet Rijksbelastingen art. 8 Douanewet
Facturen in verband met. de omzetbelasting 7 jaar na opstellen c.q. ontvangst art. 31 Uitvoerings-beschikking omzetbelasting
Identificatiebewijs (op grond van Wet Identificatieplicht) 5 jaar Na einde dienstverband art. 66 lid 4 Uitvoe-ringsregeling LB

Accountancy dossiers
Naast de verschillende hiervoor genoemde algemene en fiscale documenten worden door accountants ook verschillende dossiers bijgehouden, waar onder het: ·         fiscaal dossier ·         loondossier ·         permanent dossier ·         samensteldossier ·         adviesdossier Voor deze dossiers  geldt per 1 juli 2018 een bewaartermijn van 10 jaar. Vooruitlopend op deze wetswijziging hanteren wij deze termijn.

Overige documenten
Computersystemen 12 maanden Vrijstellingsbesluit WBP *
E-mail/ internetmonitoring 12 maanden Vrijstellingsbesluit WBP *
Gegevens met betrekking tot tijdsregistratie 7 jaar Vanaf de dag van registratie
Gegevens met betrekking tot toegangscontrole 12 maanden Nadat het recht op toegang is komen te vervallen Vrijstellingsbesluit WBP *

Delen van persoonsgegevens met derden

Accountantskantoor Beurskens B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Accountantskantoor Beurskens B.V. deelt onder andere uw gegevens met de bovengenoemde bedrijven waarvan Accountantskantoor Beurskens B.V. geautomatiseerde systemen afneemt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Accountantskantoor Beurskens B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Relaties van Accountantskantoor Beurskens B.V. die zelfstandig verantwoordelijk zijn in het kader van de Privacyregelgeving, zoals de aanbieders van geautomatiseerde systemen voornoemd en derden, kunnen wel gebruikmaken van Cookies. Wij adviseren u kennis te nemen van het Privacystatement en het Cookiebeleid van deze partijen als u de website van Accountantskantoor Beurskens B.V. verlaat.

Aansprakelijkheid

Er wordt door Accountantskantoor Beurskens B.V. geen aansprakelijkheid geaccepteerd voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de tekst. Voor de inhoud, actualiteit en werking van websites van derden die via “links” op deze website kunnen worden opgeroepen aanvaardt Accountantskantoor Beurskens B.V. geen aansprakelijkheid.

Accountantskantoor Beurskens B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen met uitzondering van de wettelijk bewaartermijnen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Accountantskantoor Beurskens B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@accountantskantoorbeurskens.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit in verband met bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken op uw verzoek. Accountantskantoor Beurskens B.V. wil u er  op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacy Statement

Accountantskantoor Beurskens B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Accountantskantoor Beurskens B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Accountants nemen met betrekking tot de aan hen toevertrouwde Persoonsgegevens geheimhouding in acht zoals deze voor accountants geldt op basis de beroeps-en gedragsregels. Een overzicht van deze beroeps-en gedragsregels kunt u vinden op de website van de Nederlandse beroepsorganisatie van Accountants (www.nba.nl).

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of vragen over deze privacy voorwaarden neem dan contact op met Marca Duijmelinck telefoonnummer 077-4722600 of e-mail m.duijmelinck@accountantskantoorbeurskens.nl of via info@accountantskantoorbeurskens.nl.